Funktionsnedsättning

Funktionsnedsättning2023-04-04T13:29:40+02:00

Att ha ett barn med funktionsnedsättning innebär ofta höga krav på dig som förälder. Förutom den omsorg barnet behöver långt upp i åldern (kanske även som vuxen) ska man som förälder också ibland behöva hantera omvärldens fördomar och kämpa för att få rätt hjälp till sitt barn.

Skillnad funktionsnedsättning och funktionshinder

En funktionsnedsättning är en nedsatt förmåga att fungera fysiskt, psykiskt eller intellektuellt. En funktionsnedsättning uppstår till följd av en medfödd skada eller en skada efter en olycka eller sjukdom. Funktionsnedsättningar kan förekomma under en period eller för alltid och en person kan ha flera funktionsnedsättningar samtidigt.

Med funktionshinder menas de begränsningar som en funktionsnedsättning ger upphov till på grund av att omgivningen inte anpassas utifrån människors olika behov.

Barn med NPF

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) handlar om hur hjärnan arbetar och fungerar. De vanligaste funktionsnedsättningarna är ADHD, AST, autism, Tourettes syndrom och språkstörning. Det är inte ovanligt att samma person har flera diagnoser.
Två till tre elever i varje svensk skolklass har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, en NPF-diagnos. Läs mer om NPF på Riksförbundets Attentions hemsida.

Några filmer för föräldrar och anhöriga med barn som har NPF

(se fler filmer om NPF på Hej hyper)

Stödinsatser

Barn och unga med funktionsnedsättningar har rätt att få stödinsatser och hjälp från samhället. Stödet till familjen beror på vilken funktionsnedsättning barnet har och hur mycket den påverkar barnets vardag. Som förälder/vårdnadshavare kan du få stöd av Valdemarsviks kommun och/eller Region Östergötland. De flesta insatser behöver du som förälder själv söka. Det är framför allt fyra lagar som styr vilket stöd ni har rätt till och vem som ska erbjuda stödet:

  • Lagen om stöd och service (LSS)
  • Hälso- och sjukvårdslagen (HSL)
  • Socialtjänstlagen (SOL).
  • Skollagen
  • Barnkonventionen (ny barnrättslag from 1 januari 2020)

1177.se kan du läsa mer om vilket stöd familjer med funktionsnedsatta barn kan få.

Stöd från Valdemarsviks kommun

Kommunen har det yttersta ansvaret för att barnet får den hjälp hen behöver. Inom förskolan samverkar specialpedagoger, BVC, rektor och dig som förälder/vårdnadshavare för att barnet ska få rätt stöd. Inom skolan finns elevhälsan med skolsköterska, skolläkare, skolpsykolog skolkurator och någon med specialpedagogisk kompetens. På uppdrag av skolans rektor kan elevhälsan utreda orsakerna till att ditt barn har svårigheter i skolan, så att barnet kan få rätt stöd. Vid behov kan elevhälsan skicka en remiss till barn- och ungdomspsykiatriska kliniken. Båda vårdnadshavarna måste dock vara överens om det ska göras en utredning utanför skolan.

Här kan du läsa mer om Valdemarsviks kommuns stödinsatser för personer med funktionsnedsättning.

För ansökan om insatser och mer information, kontakta kommunens LSS-biståndshandläggare. Telefonnummer 0123 – 191 00. Telefontid mån-fre kl. 08:30-09:30.

Frågor och svar
Hur kan jag skydda mitt barns integritet på nätet?2022-03-08T08:43:42+01:00

Det är viktigt att prata med ditt barn om hur den personliga informationen inklusive bilder kan spridas på nätet.

Läs mer om hur du kan skydda ditt barns integritet på Statens medieråd

Hur fungerar en grundsärskola?2021-04-22T19:05:59+02:00

Grundsärskolan är till för elever som har en intellektuell funktionsnedsättning. Grundsärskolan är nio år, och det är kommunen som bestämmer
om eleven har rätt att gå i grundsärskolan (efter en noggrann utredning).

Läs mer om grundsärskola på Skolverket.se

Vad är det för skillnad på funktionsnedsättning och funktionshinder?2021-03-24T13:51:46+01:00

En funktionsnedsättning är en nedsatt förmåga att fungera fysiskt, psykiskt eller intellektuellt. En funktionsnedsättning uppstår till följd av en medfödd skada eller en skada efter en olycka eller sjukdom. Funktionsnedsättningar kan förekomma under en period eller för alltid och en person kan ha flera funktionsnedsättningar samtidigt.

Med funktionshinder menas de begränsningar som en funktionsnedsättning ger upphov till på grund av att omgivningen inte anpassas utifrån människors olika behov.

Läs mer om funktionsnedsättning bland barn på 1177.se

Vad är ADHD?2021-04-22T19:06:56+02:00

ADHD är en förkortning av det engelska Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Det betyder: stora svårigheter att koncentrera sig och att sitta stilla. ADHD är en så kallad neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och har ingenting med intelligens att göra, utan med hur hjärnan och nervsystemet fungerar. Tips på sidor där du kan läsa mer om ADHD:

Självhjälp på vägen (riktar sig till både barn och föräldrar)

Barn- och ungdomspsykiatrin

1177.se

Vilket ansvar har skolan för elever med funktionsnedsättning?2021-02-15T13:36:25+01:00

En funktionsnedsättning kan ge konsekvenser för individens lärande. Därför gäller det att skolan noggrant väljer pedagogiska strategier och utformar den fysiska miljön så att eleven kan nå målen. Alla elever är olika och skolan behöver ta fram olika individuella lösningar så att alla elever ges lika möjligheter att klara de olika momenten i undervisningen. Det är rektorn som har det yttersta ansvaret för detta. Läs mer om skolans ansvar på Skolverkets hemsida.

Läs mer

Barn med mössa

Anhörighandboken

Anhörighandboken är en webbaserad handbok framtagen av Anhörigas Riksförbund, med syfte att förmedla kunskap och råd i anhörigfrågor.

Läs mer i Anhörighandboken

Kontakt

Har du frågor om ditt föräldraskap eller om du känner oro för ditt barn kan du ringa oss på telefon 0123- 191 00 (växel). Vi som svarar arbetar på kommunens Råd och stöd-enhet. Om du vill kan du vara anonym i dessa samtal.

Du har även möjlighet att maila oss på foraldrawebben@valdemarsvik.se, eller använda meddelandefunktionen som finns på alla sidor.

Go to Top