Autism

Autism2021-04-29T07:59:17+02:00

Autismspektrumtillstånd är ett samlingsnamn för funktionsnedsättningar som påverkar ens sätt att tänka, vara och kommunicera med andra människor. Hur mycket livet påverkas av det kan variera mycket från person till person.

Ett annorlunda sätt att fungera

Autism är en så kallad neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Det har att göra med hur hjärnan fungerar och hanterar information. Det är något en person föds med, och som består livet ut.

Den som har autism kan känna igen sig i flera av dessa egenskaper:

  • Det kan vara svårt att förstå vad andra menar och känner.
  • Det kan vara svårt att kommunicera med andra och bli förstådd på rätt sätt.
  • Vissa intressen tar upp en stor del av tiden.
  • Det kan vara stressande att göra något som är nytt och ovant.
  • Det kan vara svårt att bryta beteenden och rutiner som har blivit en vana.
  • Personen kan reagera starkt på sinnesintryck som till exempel ljud, lukter och smaker.

Att vara förälder till ett barn med autism

Att vara förälder eller vårdnadshavare till ett barn med en diagnos inom autismspektrumet kan innebära en omställning, eftersom barnet ofta behöver mer stöd och stimulans än andra barn. Du kan behöva lära dig att förstå ditt barns behov för att kunna ge barnet det stöd och bemötande som barnet behöver.

Det är viktigt att du som är vårdnadshavare får kunskap om vad diagnosen innebär. Ju mer du lär dig om barnets svårigheter och särskilda behov, desto lättare brukar det vara att hantera svåra situationer i vardagen och att hjälpa och stötta barnet.

Mer tips och råd för föräldrar

På 1177.se finns mycket information om vad du som är förälder kan göra för att hjälpa ditt barn. Även föreningarna Autism och Aspergerförbundet och Riksförbundet Attention har mycket information.

Frågor och svar om autism

Autism & aspergerförbundet har samlat vanliga frågor och svar på sin hemsida.

Hur fungerar en grundsärskola?2021-04-22T19:05:59+02:00

Grundsärskolan är till för elever som har en intellektuell funktionsnedsättning. Grundsärskolan är nio år, och det är kommunen som bestämmer
om eleven har rätt att gå i grundsärskolan (efter en noggrann utredning).

Läs mer om grundsärskola på Skolverket.se

Vad är det för skillnad på funktionsnedsättning och funktionshinder?2021-03-24T13:51:46+01:00

En funktionsnedsättning är en nedsatt förmåga att fungera fysiskt, psykiskt eller intellektuellt. En funktionsnedsättning uppstår till följd av en medfödd skada eller en skada efter en olycka eller sjukdom. Funktionsnedsättningar kan förekomma under en period eller för alltid och en person kan ha flera funktionsnedsättningar samtidigt.

Med funktionshinder menas de begränsningar som en funktionsnedsättning ger upphov till på grund av att omgivningen inte anpassas utifrån människors olika behov.

Läs mer om funktionsnedsättning bland barn på 1177.se

Vilket ansvar har skolan för elever med funktionsnedsättning?2021-02-15T13:36:25+01:00

En funktionsnedsättning kan ge konsekvenser för individens lärande. Därför gäller det att skolan noggrant väljer pedagogiska strategier och utformar den fysiska miljön så att eleven kan nå målen. Alla elever är olika och skolan behöver ta fram olika individuella lösningar så att alla elever ges lika möjligheter att klara de olika momenten i undervisningen. Det är rektorn som har det yttersta ansvaret för detta. Läs mer om skolans ansvar på Skolverkets hemsida.

Kontakt

Har du frågor om ditt föräldraskap eller om du känner oro för ditt barn kan du ringa oss på telefon 0123- 191 00 (växel). Vi som svarar arbetar på kommunens Råd och stöd-enhet. Om du vill kan du vara anonym i dessa samtal.

Du har även möjlighet att maila oss på foraldrawebben@valdemarsvik.se, eller använda meddelandefunktionen som finns på alla sidor.

Visste du att...

75%

av de som har autism är pojkar.

25%

av de som har autism är flickor.

2%

av befolkningen har en diagnos inom autismspektrat.

Autism är vanligare hos pojkar än hos flickor. Man vet inte om antalet diagnosticerade reflekterar en verklig skillnad i förekomst eller om flickor diagnosticeras för sällan därför att deras symtom inte känns igen lika lätt som pojkarnas.

I samarbete med
Go to Top